6 класс

Башкынын ады- Маады Урана Ондаровна

эл. почтазы – uranamaady@mail.ru

класс: 6 класс

Тыва дылдын планы

  ай-хуну Кичээлдинтемазы   Бажынгаажыл
12.05 Кол состунсоолунгетурарболза, дээргедепдузалалсостер Парагр 44, Мергежилге 439
16.05 Кол сос биле соглекчининаразынга тире салыры. Парагр45, Мергежилге 444 ар 217
19.05 Соскаттыжыышкыныболгашдомакдептемаларгакатаптаашкын. Созуглелдер-биле ажыл.Мергежилге 450 ( 2,3 дугаарсозуглелдери)
22.05 Чылдургузундаооренгенинкатаптаары Чугаакезектерининморфологтугсайгарылгаларынкылыр.
26.05 Хыналдаажыл. Лексиктигболгашморфемнигсайгарылгалар.
29.05 Частырыглар-биле ажыл. Ниитикатаптаашкын. Чайгыонаалгалар.
     

Тыва чогаалдын планы

  ай-хуну Кичээлдинтемазы   Бажынгаажыл
16.05 А.Даржайнын «Оггейорээл» депшулуу, оонидейлигутказыболгаштургузуу Чогаадыг «Ог-тывакижининыдыкоран-савазы». Чурук «Мээнчарашоом»
.23.05 В,Ш.Кок-оол «Чаргы» лепшии. Ар149-айтырыгларга харыылаар, чогаалгахамаарышканчурукчуруур.
27..05 Ооренгенчогаалдарынгакатаптаашкын. Тестилигажыл. Е.Танова «Илбилигсогун»номчуур.
30.05.  Част ырыглар-биле ажыл. Ниитиооренгентемаларынгакатаптаашкын Чайгыонаалгалар- немелдеС.Сарыг-оол. «Ангыр-оолдунтоожузу», А.С. Пушкин «Балыкчыболгаш балык дугайындатоол».
     

Русский яз от 12.05

Повторение (рефлексия)https://youtu.be/wqSB3TWgaMA упр 589 стр 140
Диктант. https://youtu.be/L6VwCU0zO10 повторить
Анализ выполненной работы. Работа над ошибкамиhttps://youtu.be/L6VwCU0zO10 проверить и  выучить слова с ошибками
Разделы науки о языке. Словообразование. Орфография. Синтаксис и пунктуацияhttps://youtu.be/LNBRXkDyC3M п.99-100 упр 600 стр 144
Разделы науки о языке. Словообразование. Орфография. Синтаксис и пунктуацияhttps://youtu.be/LNBRXkDyC3M п.99-100 упр 607 стр 146
Лексика и фразеология. Морфологияhttps://vk.com/video165247863_456239090 п.102 упр 612 стр 148
Лексика и фразеология. Морфологияhttps://vk.com/video165247863_456239090 п.102 упр 613 (у) стр 149
Развитие речи. Сочинение. https://youtu.be/xwdJX4dVRDs п.101 упр 610 стр 147
Анализ выполненной работы. Работа над ошибками.https://youtu.be/xwdJX4dVRDs проверить
Повторениеhttps://youtu.be/lMIVObiiXVI п.104-105 упр 619 стр 152
Итоговая контрольная работа.https://youtu.be/AHjTx1vbb9M повторить
Анализ выполненной работы. Работа над ошибкамиhttps://youtu.be/AHjTx1vbb9M повторить

Домашние задания с 12 по 16 мая 2020 г

Ачын оол С Х, учитель математики.

№ пп Классы Предмет Дни
12.05 13.05 14.05 15.05 16.05
  6 класс матем № 1306 докончить № 1308 № 1312 № 1324

6 класс от 12.05

Hello,children.  Today’s the 8 th of May.

Module 10b What’s the weather like? c.98 Выписать новые слова с.WL10 и выучить наизусть

Hello,children.  Today’s the 13 th of May.

Упр.2 с.100 прочитать текст, выписать новые слова с.WL8

Hello,children.  Today’s the 15  th of May.

Прочитать текст с.101

Hello,children.  Today’s the 18th of May.

Прочитать диалог и перевести с.102

Hello,children.  Today’s the 20 th of May.

Упр.3 с.103

Hello,children.  Today’s the 22th of May.

Прочитать текст с.103

Hello,children.  Today’s the 25th of May.

Выполнить тест 1,2,3 с.104

Hello,children.  Today’s the27th of May.

4,5,6,7 с.104

Hello,children.  Today’s the 29 th of May.

Прочитать текст Families стр. 3 (в конце всех тем)

Hello,children.  Today’s the 1st of June.

Прочитать текст Dashies стр.4

Hello,children.  Today’s the 3rd of June.

Прочитать текст Metro стр.5

Hello,children.  Today’s the 5 th of June.

Прочитать Hi! Стр.6